Jump to content


Máy chủ Khu vực Châu Á Bảo trì Hàng ngày


  • Please log in to reply
No replies to this topic

WGNews #1 Posted 02 July 2014 - 07:21 AM

    Captain

  • Member
  • 0 battles
  • 1,066
  • Member since:
    03-14-2012
Máy chủ sẽ được bảo trì hàng ngày lúc 02:30 giờ VN
Bài viết đầy đủ
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users