Jump to content


Announcement: กฎแคลน เกม World of Tanks Blitz


Posted by IronGuard


    Corporal

  • Administrator
  • 68 battles
  • 20
  • Member since:
    02-28-2012

กฏการสร้างแคลนสำหรับ WORLD OF TANKS BLITZ


สามารถอ่านกฎของการสร้างแคลนได้ที่ข้อมูลด้านล่าง มาสร้างแคลนและบริหารแคลนใน WORLD OF TANKS BLITZ กันเถอะ
กฏของแคลนเป็นส่วนหนึ่งในกฏของเกม
หมายเหตุ: กฏและข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับแคลนเป็นหลัก ในส่วนของการเล่นเกม การละเมิดให้อ้างอิงกฏการเล่นเกมและ EULA สำหรับข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


1.    การสมัครสร้างแคลนจะอยู่บนพื้นฐานของไอดีนั้นๆ การสมัครสร้างแคลนไอดีที่ท่านใช้สมัครสร้างแคลน 
2.    จำนวนของคนในแคลนต้องไม่เกิน 50 คน
3.    ชื่อของแคลนต้องประกอบไปด้วย ชื่อแคลนเต็มๆ และชื่อเล่น (clan name and clan tag)
4.    ชื่อแคลนเต็มๆ สามารถมีตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข ช่องว่าง ขีดกลาง (-) ขีดล่าง (_) ได้
5.    ชื่อแคลนเต็มๆ สามารถมีได้ถึง2-25 ตัวอักษร
6.    ชื่อเล่นแคลน (clan tag) สามารถใช้ ตัวใหญ่ ขีดกลาง (-) ขีดล่าง (_) ตัวเลขได้
7.    ชื่อเล่นแคลน (clan tag) มีได้ 2 - 5 ตัวอักษร
8.    ทั้งชื่อแคลนเต็มๆ และชื่อเล่นแคลน ต้องห้ามซ้ำกับแคลนใดในเกม ถ้าซ้ำกันกันจะไม่สามารถใช้ได้
9.    คนสร้างแคลนสามารถใส่ ภาษิตของแคลนได้ (clan motto) ภาษิตของแคลนสามารถใช้ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข ช่องว่าง ขีดกลาง(-) ขีดล่าง (_) ได้ ภาษิตของแคลนใส่ได้ 100 ตัวอักษร 
10.    คนสร้างแคลนสามารถใส่ รายละเอียดของแคลนได้ (clan description) รายละเอียดของแคลนสามารถใช้ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข ช่องว่าง ขีดกลาง (-) ขีดล่าง (_) ได้ รายละเอียดของแคลนใส่ได้ 1000 ตัวอักษร 
11.    ทั้งชื่อแคลนเต็มๆและชื่อเล่นแคลนและภาษิตของแคลนได้และรายละเอียดของแคลนจะต้องไม่มีข้อมูลดังต่อไปนี้ :
•    ที่มีคำเหยียดหยาม โจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ว่าร้ายหรือคุกคาม
•    ที่มีคำหรือคำย่อที่ไม่สามารถเขียนได้ หรือไม่น่าดู หรืออ่านไม่ออก
•    ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการเหยี่ยดเชื้อชาติหรือประเทศซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา หรือชาติใดชาติหนึ่ง
•    ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางชาติพันธุ์หรือประเทศ รวมไปถึงโฆษณาชวนเชื่อในทุกระดับ
•    ที่มีเนื้อหาเหยียดหยามหรือกีดกันกลุ่มคนพิการหรือคนป่วยจากโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เรื่องทางเพศกับผู้เยาว์ การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอวัยวะหรือของเหลวในตัวมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์
•    ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงอย่างสูง หรือหยาบคายอย่างมาก
•    ที่มีการอ้างอิงถึงสารเสพติดหรือการใช้สารเสพติด หรือกิจกรรมผิดกฏหมายอื่นๆ
•    ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
•    ที่มีเนื้อหาอ้างอิงเกี่ยวกับศาสนาหลักที่อาจจะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เช่น ชื่อเกี่ยวกับ พระเจ้า เยซู อัลเลาะห์ และอื่นๆ
•    ที่มีรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์หรือรูปหุ่นที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่ละเมิดกฏหมายและกฏที่มีอยู่ (อย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย คำ ประโยค ชื่อ และ นามสกุลที่เกี่ยวข้อกับนาซีหรือผู้นำของนาซีเช่น “SS”) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจจากกลุ่มคนอื่นๆ หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างความเกลียดชังต่อประเทศ ชาติพันธุ์ ศาสนาใดๆก็ตาม
•    ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ในทางเสื่อมเสีย กลุ่มแรกคือบุคคลที่ถูกศาลระหว่างประเทศตัดสินว่าเป็นอาชญากรสงคราม ผู้ที่ทำให้คนส่วนมากรู้สึกรังเกียจรวมไปถึงสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
•    ที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารเกมไปในทางเสื่อมเสีย
•    หรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ขั้นสุดท้ายหรือกฏหมายท้องถิ่นใดๆก็ตาม

12.    ชื่อแคลนที่มีการอ้างอิงทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าแคลนใดใช้ชื่อผิดกฏ แคลนนั้นๆ จะถูกยุบแคลนโดยไม่มีการคืนค่าชดเชยใดๆ และบัญชีของผู้นั้นอาจจะถูกเปลี่ยนหรือบัญชีอาจจะลงโทษหรือถูกพักการใช้งาน นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจะขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ปรับเปลี่ยน หรือ แก้ไข ชื่อแคลนใดๆ ก็ตามที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของเกม
13.    การทำผิดกฎของแคลนใดๆ ก็ตามที่ผิดกฎ ข้อตกลงการใช้งาน หรือเอกสารใดๆ ที่เหมือนกัน คนที่รับผิดชอบก็คือหัวหน้าแคลนนั้นๆ หรือคนอืนที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลแคลนแทน